Happy Young Business Woman Is Doing Stretching Exercise And Practicing Office Yoga At Home Office.

Hjemmekontor – hvilke regler gjelder nå?

Da pandemien kom ble mange arbeidstakere kastet inn i en ny hverdag med hjemmekontor. Men lovverket holdt ikke tritt med den nye situasjonen; hvilke rettigheter og regelverk gjaldt når arbeidsstedet var innenfor husets fire vegger?

Nå har regelverket blitt oppdatert, og de skal ivareta arbeidstakernes rettigheter. Nå er det ingen forskjell på om du har kontor hjemme eller på arbeidsstedet!

Ah, endelig mandag!

Ja, det er mange som setter pris på å komme seg på jobb og delta i fellesskapet som kontoret eller arbeidsplassen representerer. Men Covid-19-pandemien har på flere måter satt varige spor, og kontoret er ikke helt hva det en gang var.

Mann drikker kaffe på balkong

Nye rutiner og arbeidsformer har fått fotfeste, og en større fleksibilitet har slått rot. Kontoret kan like gjerne være på hytta eller hjemme, og arbeidstakerne både setter pris på og benytter seg av denne nye relasjonen til arbeidsplassen.

Arbeidsgiver har ansvar – også på hjemmekontoret

De nye reglene fra Arbeidstilsynet er først og fremst til for å verne om arbeidstakerens rettigheter, og setter klare retningslinjer for hva som er arbeidsgivers ansvar.

Helt sentralt er det at arbeidstid er arbeidstid – uavhengig av om kontoret er hjemme eller hos arbeidsgiver.

Skjerm med videokonferanse.

Arbeidstilsynet avklarer

Det nye lovverket kalles hjemmekontorforskriften. Der det tidligere var et «lovtomt» rom ved at det fremsto uklart hvem som hadde ansvaret for arbeidstakeren når arbeidsstedet var hjemme, er dette nå helt avklart:

Arbeidsgiver har ansvar for arbeidsmiljøet, både når det gjelder den fysiske tilretteleggingen, men også psykososiale forhold.

Eller oppsummert; det skal fortsatt være trygt å «gå» på jobb, og du har rett til å kjenne på et miljø som gir deg arbeidsglede!

Noen forbehold

For ordens skylde setter regelverket noen forbehold rundt ordninger for hjemmekontor. Hjemmearbeidet skal ha et visst omfang, og være en fast ordning. Dette kan være mye eller lite, og gjelder også om avtalen er at hver fredag er hjemmekontor. Mindre enn en dag i snitt i uka er likevel for sporadisk å regne.

Vær obs på at regelverket heller ikke gjelder andre typer fjernarbeid, slik som arbeid på tog eller på tjenestereise, eller hytta (dersom ikke hytta defineres som hjemmekontoret via avtale).

Arbeidsgiveren har likevel ansvaret, og svarer for eventuelle tilsyn fra Arbeidstilsynet.

Du er «kontorsjefen»

Det nye i lovverket sier også noe om at kan du sette krav til at hjemmekontoret skal fungere godt, og ergonomi og utstyr er en del av dette bildet.

Hjemmekontoret blir definert som arbeidsmiljø, og dersom du har behov for spesielt kontorutstyr eller må tilrettelegge for at et rom skal fungere som kontor, er dette en del av arbeidsgivers ansvar. Og den som er nærmest til å kjenne behovet, det er jo du som bor der.

Her et par gode tips til produkter som kan være med å skape gode hjemmekontorplasser:

Matting Standup Minidesk
Matting Minidesk

Ef Matting Bord 0783 Bild
Matting Standup Desk

Trenger du råd om hvordan hjemmekontoret kan utformes med tanke på ergonomi? Da anbefaler vi deg å lese denne artikkelen.

Hva betyr det for deg?

Arbeidsglede! I form av at det blir lovfestet at du arbeidsgiver har ansvar for et godt arbeidsmiljø – også når du har hjemmekontor.

Et godt arbeidmiljø er også viktig, og selv om det kan oppleves vanskelig å få til over teams eller telefon, har pandemien gitt oss mange gode eksempler på hvordan det kan løses: Hva med fredagsquiz, felleslunsj på video eller felles trim, bøy og tøy?

Trenger du gode idéer til hvordan inkludering, samhold og arbeidsglede kan skapes, selv om man er på hjemmekontoret? Da har vi en rekke gode tips til deg her!

For på hjemmekontoret er det kun fantasien som setter grenser!

Det nye regelverket i korte trekk:

  • Tilrettelegging av hjemmekontor og psykososialt miljø er nå arbeidsgivers ansvar.
  • Det skal inngås skriftlig avtale som adresserer omfang, arbeidstid, avtalelengde, kontorutstyr og lignende.
  • Dersom hjemmekontor er myndighetskrav, trengs ikke skriftlig avtale, arbeidsgiver må likevel informere.
  • Arbeidsgiver har ikke adgang til arbeidstakerens hjem uten særskilt avtale.
  • Funksjoner som verneombud og arbeidsmiljøutvalg opprettholdes uavhengig av avtale om hjemmekontor.
  • Arbeidstaker har rett til å medvirke til gjennomføring av ordningen.

Vi ønsker deg lykke til med å skape et ergonomisk og hyggelig hjemmekontor. Husk at ditt lokale Inventum kontor gjerne stiller opp med råd og veiledning dersom du skulle trenge det.